Standardy

dzieci2

Standardy to wymogi określające granicę między jakością dopuszczalną a niedopuszczalną. Każdy standard dotyczy jednego, konkretnego obszaru. Standard mówi o tym, co nasze przedszkole chce w danym obszarze zapewnić dzieciom. Standardy wypracowane zostały w trakcie szkolenia prowadzonego przez Fundację im. A. Komeńskiego – Przedszkole na piątkę.

 

number_001 Jedzenie

 • W naszym przedszkolu dziecko w ramach dostępnej oferty ma prawo zdecydować czy, co i ile zje

 • Dziecko ma stały dostęp do wody do picia

 • W naszym przedszkolu dziecko nie jest zmuszane, nakłaniane ani namawiane do jedzenia przez pracowników przedszkola

 

Oznacza to, że dziecko samo decyduje o tym, co je. Przedszkole przygotowuje i podaje posiłki uwzględniając normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci w naszym przedszkolu nie będą karmione. Jeśli będą potrzebowały pomocy i poproszą o nią – pomoc będzie im udzielona. Naszym celem jest nauczenie dzieci rozpoznawania swoich potrzeb w zakresie jedzenia i zaspakajanie ich zgodnie z tym czego potrzebują. Woda do picia będzie dostępna przez cały czas. Wiemy, że dzieci nie zmuszane czy zachęcane do jedzenia potrafią oprzeć się namowom kolegów w odniesieniu do używek i zachowań ryzykownych.

 

number_002 Higiena i korzystanie z toalety

 • Przedszkole stwarza warunki dzieciom do zaspokajania potrzeb fizjologicznych uwzględniając ich indywidualne potrzeby

 • Rodzice wspierają dziecko w nauce samodzielności w zakresie samoobsługi

Oznacza to, że dziecko w przedszkolu będzie miało udzielaną pomoc w zakresie czynności higienicznych
i fizjologicznych. Dziecko ma prawo do „wypadku” i nie jest to problemem.

 

number_003 Sen i odpoczynek

 • Przedszkole zapewnia dzieciom warunki do odpoczynku uwzględniając ich indywidualne potrzeby

 

Oznacza to, że dzieci mają prawo odpoczywać, jeśli tego potrzebują. W każdej sali znajduje się materacyk, z którego może korzystać potrzebujące tego dziecko. Odpoczynek dla dzieci najmłodszych zależny będzie od ich potrzeb.

 

number_004 Adaptacja nowych dzieci w przedszkolu                                

 • Przedszkole stwarza odpowiednie warunki do adaptacji dzieci

 • Przedszkole przy udziale rodziny realizuje program adaptacyjny ułatwiający dzieciom wejście do placówki

 

W przedszkolu realizowany jest program adaptacyjny, w realizacji którego rodzice aktywnie uczestniczą – oznacza to, że rodzice biorą udział w spotkaniach, zajęciach organizowanych w ramach programu adaptacyjnego. Rodzice mogą przebywać w przedszkolu podczas procesu adaptacji w sali dziecka w wyznaczonym miejscu. Rodzice wspierają dziecko w procesie adaptacji.

 

number_005 Uczestnictwo rodziców w życiu przedszkola

 • Rodzice mają prawo uczestniczyć w życiu przedszkola na zasadach akceptowanych przez obie strony

 

W celu uszczegółowienia tego standardu opracowałyśmy także zasady współpracy z Państwem, ujmując je w dwie kategorie – zasady nienegocjowane i negocjowane.

 

 

Zasady nienegocjowane

 • Przestrzegamy statutu i regulaminów placówki
 • Przestrzegamy Standardów Pracy Przedszkola
 • Przestrzegamy wspólnie ustalonych terminów zebrań  i uroczystości
 • Przestrzegamy czystości na terenie przedszkola
 • Terminowo uiszczamy wszelkie opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu
 • Dzieci są odbierane z przedszkola przez dorosłe, trzeźwe, upoważnione osoby
 • Przyprowadzamy do przedszkola dzieci bez infekcji przeziębieniowych (infekcja przeziębieniowa to: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, złe samopoczucie, biegunka, wymioty, ból gardła, wysypka)
 • Na bieżąco przekazujemy ważne informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej
 • Rozmowy zawierające opinie lub oceny dotyczące dziecka prowadzimy bez obecności dziecka
 • Dziecko jest wyposażone w bezpieczny, wygodny strój odpowiedni do warunków atmosferycznych
  i umożliwiający udział dziecka we wszystkich formach zajęć
 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola punktualnie. O uzasadnionych spóźnieniach przedszkole jest wcześniej informowane
 • Dzieci w przedszkolu jedzą wyłącznie posiłki przygotowane przez kuchnię placówki
 • Z sali gimnastycznej i sprzętu sportowego dzieci korzystają wyłącznie podczas zajęć i zabaw pod opieką nauczyciela

 

Zasady negocjowane – wspólnie ustalamy

 • Terminy i formy uroczystości
 • Terminy zebrań grupowych
 • Ofertę zajęć dodatkowych
 • Sposób organizacji urodzin dziecka w przedszkolu
 • Czas przebywania rodziców w przedszkolu i na sali
 • Zasady przynoszenia przez dziecko zabawek z domu (kiedy? co?)
 • Warunki udziału rodziców w zajęciach indywidualnych dziecka i formy kontynuacji pracy w domu

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać