Statut przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  „TĘCZOWA KRAINA”

ul. Piaskowa 9, 72-100 Goleniów

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania ogólnodostępnej placówki oświatowej zwanej w dalszej części Przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi:

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

 „Tęczowa Kraina”

ul. Piaskowa 9, 72-100 Goleniów

2. Przedszkole posługuje się pieczęcią urzędową o treści:

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

„Tęczowa Kraina”

ul. Piaskowa 9, 72-100 Goleniów

tel. 91 407 13 63

NIP 856-116-51-22

 

3. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowa Kraina” w Goleniowie, zwane dalej Przedszkolem jest placówką publiczną, która:

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,

2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie,

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

4. Podstawa prawna działania Przedszkola:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. Nr 59),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. Nr 60),

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016r. nr 0 poz 1010 ze zm.),

- rozporządzenia wykonawcze do ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i o systemie oświaty,

- rozporządzenie Prezesa RM z dnia 20 czerwca 2002 r.  w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” – (Dz. U.
z 2016 r. poz. 283),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (jednolity tekst  – Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017 poz. 682),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie   warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1627),

 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. 2017 poz.649),

- niniejszy statut.

 1. Siedziba Przedszkola znajduje się przy ul. Piaskowej 9 w Goleniowie.
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest osoba fizyczna:

Agnieszka Saczywko zamieszkała w Goleniowie.

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 

Rozdział II

Cele i zadania Przedszkola

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe i o systemie oświaty
  oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1)   udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2)   umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

3)      wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu jego możliwości rozwojowych, w miarę potrzeby w podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.

§ 3

 1. Przedszkole realizuje następujące zadania wychowania przedszkolnego wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania
z rozwijających się procesów poznawczych.

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb
i zainteresowań.

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania
o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w Przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowanie, majsterkowanie, planowanie i podejmowanie intencjonalnego działania, prezentowanie wytworów swojej pracy.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości
i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 1. Cele wynikające z powyższych zadań, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  1. 1.     Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
  2. 2.     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
  3. 3.     Społeczny obszar rozwoju dziecka.
  4. 4.     Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

§ 4

Szczegółowe zadania Przedszkola i sposoby ich realizacji ustalane są w planie pracy Przedszkola oraz
w miesięcznych planach pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 

Rozdział III

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz w czasie zajęć poza Przedszkolem

§ 5

 1. 1.     Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece:

1)  jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,

2)  dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy oddziału.

 1. 2.     W oddziale dzieci 3-letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.
 2. 3.     W miarę możliwości organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczej
  i dydaktycznej, nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

§ 6

 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który aranżuje przestrzeń, organizuje zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem wychowania w przedszkolu i miesięcznym planem zajęć.
 3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 6. Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi.
 7. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację
  i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Wycieczki organizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają się przy udziale wymaganej liczby opiekunów.
 9. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrekcję oraz rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.
 10. Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków doraźnych.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki pogotowia w przypadkach uzasadnionych.
 12. Wychowankowie za zgodą rodziców/opiekunów prawnych mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych, wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice/opiekunowie prawni uiszczają na początku roku szkolnego (wrzesień).
 13. Obowiązkiem nauczyciela oraz innych pracowników Przedszkola jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i p/poż.

Rozdział IV

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola

§ 7

W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców
i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.

§ 8

1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów, bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców – na podstawie pisemnego oświadczenie rodzica.

2.Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców/prawnych opiekunów.

3.Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną w oświadczeniu złożonym w Przedszkolu, za okazaniem dowodu tożsamości.

4.Rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

5.Pracownicy Przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic/prawny opiekun, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

6.Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

7.Nauczyciel przyjmuje odpowiedzialność za dziecko w momencie jego wejścia do sali zajęć, w której przybywają dzieci.

§ 9

1.Dzieci są przyprowadzane do Przedszkola w godzinach 6.30 do 8.30.

2.W przypadku uzasadnionej potrzeby przyprowadzenia dziecka po godzinie 8.30 (np. zaplanowana wizyta lekarska), rodzice/prawni opiekunowie informują o tym Przedszkole poprzedniego dnia osobiście lub telefonicznie.

3.W trosce o zdrowie własnego dziecka i obecnych w Przedszkolu dzieci oraz pracowników, do Przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.

Rozdział V

Organizacja zajęć dodatkowych

§ 10

 1. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby
  i możliwości rozwojowe dzieci.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie, z oferty przedstawionej przez Przedszkole, wybierają zajęcia dodatkowe, w których biorą udział ich dzieci.
 4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających i nauki tańca, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)  z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut;

2)  z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.

 1. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne oraz harmonijny rozwój powierzonych jej opiece dzieci.

 

Rozdział VI

Organy Przedszkola oraz ich kompetencje

§ 11

Organami Przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

§ 12

 1. Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza organ prowadzący.
 2. Dyrektor Przedszkola w szczególności:

1)     kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,

2)     sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)     sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

5)     wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole,

6)     wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

7)     współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

8)     stwarza warunki do działania w Przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola,

9)     odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

10)   współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL dziecka celem właściwej realizacji tej opieki.

 1. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli
  i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)     kierowania polityką kadrową Przedszkola, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,

2)      przyznawania nagród, wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,

3)     występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.

4.  Tryb wydawania zarządzeń przez Dyrektora Przedszkola:

a) Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z optymalizacją efektów działań edukacyjnych w placówce,

b) Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowanków oraz pracowników placówki,

c) zarządzenia Dyrektora podlegają promulgacji poprzez ogłoszenie ich na tablicy informacyjnej, w księdze zarządzeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

 1. Formy sprawowania nadzoru pedagogicznego przez Dyrektora Przedszkola:

a) ewaluacje wewnętrzne prowadzone w wybranych obszarach pracy placówki z wykorzystaniem głównie obserwacji uczestniczących oraz badań ankietowych wśród rodziców wychowanków,

b) kontrole, zwłaszcza w zakresie przestrzegania przez pracowników regulaminu pracy,

c) wspomaganie nauczycieli, zwłaszcza w zakresie podnoszenia kompetencji psychopedagogicznych.

6. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami,
a w szczególności:

1)     zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola,

2)     w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola,

3)     informuje na bieżąco o zmianach w przepisach prawa regulujących pracę Przedszkola.

§ 13

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego oraz
  w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 8. Nauczycieli oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom/prawnym opiekunom dziecka.
 9. Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
  w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
  o działalności Przedszkola.
 10. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
 11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
 12. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem
  i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane; protokoły przechowywane są w Księdze Protokołów RP, zaś podejmowane uchwały w Księdze Uchwał RP.
 14. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,

2)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu,

3)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków,

5)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad  placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy Przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

2)   wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

3)   propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych. 

§ 14

 1. 1.     Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 2. 2.     W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele (po dwóch) rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców/prawnych opiekunów dzieci danego oddziału.
 3. 3.     W wyborach, o których mowa w ust. 2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic/prawny opiekun.
 4. 4.     Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców/prawnych opiekunów w każdym roku szkolnym.
 5. 5.     Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców.
 6. 6.     Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
 7. 7.     Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej Przedszkola, organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
 8. 8.     Do kompetencji Rady Rodziców należy opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu.

§ 15

 1. 1.     W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. 2.     Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 16

 1. 1.     Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu
  z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach jego kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. 2.     Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 3. 3.     Spory kompetencyjne pomiędzy organami Przedszkola rozstrzygane są na drodze mediacji i negocjacji.

 

§ 17

 1. W Przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

Rozdział VII

Organizacja Przedszkola

§ 18

 1. 1.     Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział.
 2. 2.     Do Przedszkola uczęszczają dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca   roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 3. 3.     Przedszkole, w miarę potrzeb środowiska i własnych możliwości lokalowych organizuje oddziały integracyjne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i oddział specjalny dla dzieci
  z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem lub innymi niepełnosprawnościami.
 4. 4.     Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25, zaś w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 19

 1. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wczesne wspomaganie rozwoju dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Do wniosku rodzic /prawny opiekun jest zobowiązany załączyć:

1)   oryginał opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

2)   oświadczenie o niekorzystaniu przez dziecko z innej formy WWRD.

 1. Dyrektor przedszkola powołuje Zespół składający się ze specjalistów posiadających kwalifikacje do pracy
  z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności. Są to:

1)    specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka: pedagog specjalny, oligofrenopedagog, tyflopedagog lub  surdopedagog,

2)    logopeda,

3)    surdologopeda,

4)    psycholog,

5)    inni specjaliści w miarę potrzeb i możliwości.

4.     Do wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci w wieku powyżej 1 roku życia do czasu objęcia ich obowiązkiem szkolnym. Przedszkole może przyjąć na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecko poniżej 1 roku życia, jeśli będzie posiadało możliwości realizacji zaleceń zawartych w opinii danego dziecka.

5.     Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie wskazań poradni psychologiczno – pedagogicznej i na okres wskazany w opinii, za zgodą organu prowadzącego Przedszkole.

6.     Wszelkie formy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Przedszkolu są bezpłatne.

7.      Dane osobowe, w tym dane wrażliwe podmiotów wczesnego wspomagania (dzieci, rodziców/prawnych opiekunów) podlegają ochronie na zasadach ustawy o ochronie danych osobowych.

8      Przedszkole dokonuje kwalifikacji na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i może odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia WWRD.

§ 20

 1. Do realizacji celów statutowych, Przedszkole posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia, tj. sale zabaw, gabinety specjalistyczne (terapeutyczny, logopedyczny, Salę Doświadczania Świata, salę do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej), jak też dostosowane warunki w budynku i na terenie do różnych możliwości sprawnościowych dzieci.
 2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

§ 21

 1. 1.       Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie   podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowania przedszkolnego, programów własnych opracowanych przez nauczycieli Przedszkola.
 2. 2.     Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Przedszkola program wychowania przedszkolnego. Dyrektor Przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w Przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.

§ 22

Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

§ 23

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
 2. Arkusz organizacji Przedszkola, zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
 3. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

1)     czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)     liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach oraz rodzaj oddziału,

3)     liczbę pracowników.

§ 24

 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby wychowanków w oddziale oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym w następujący sposób zagospodarowuje się czas przebywania w Przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1)     co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę,

2)     co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedna czwartą czasu) dzieci spędzają
na świeżym powietrzu,

3)     najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4)     pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel przeznacza na m.in.  czynności higieniczne, posiłki, obserwacje dzieci.

§ 24

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Przerwy wakacyjne ustalane są przez organ prowadzący na lipiec lub sierpień danego roku kalendarzowego
  i wykorzystywane są do przeprowadzania remontów.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. Czas pracy Przedszkola wynosi 10 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach od 7.30 do 12.30.

§ 25

 1. Zasady oraz wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący.
 2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników.
 3. Liczba posiłków organizowanych w Przedszkolu wynika z czasu pobytu dzieci. Rodzice uiszczają opłatę za posiłki do 10 każdego miesiąca. Przedszkole rozlicza opłaty za wyżywienie za poprzedni miesiąc, uwzględniając nieobecności dziecka w Przedszkolu, do 5 dnia każdego miesiąca.

 

Rozdział VIII

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola

§ 26

W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami.

§ 27

 1. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i postawę moralną z poszanowaniem ich godności osobistej.
 2. Nauczyciele prowadzą diagnozy i obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentują te obserwacje.
 3. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele prowadzą analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 4. Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 5.  Do zadań nauczyciela Przedszkola należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji i przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

d)   stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

e) ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,

f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną,

g)  planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie,

h)   dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

i)    eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

j) współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających
w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju,

k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

l)   realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących,

m) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

n) przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
a w szczególności tzw. danych wrażliwych,

o) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, w tym w szczególności zaangażowanie w działania ewaluacyjne w placówce oraz wszystkie inne związane z podnoszeniem jakości pracy placówki.

§ 28

 1. Nauczyciele współdziałają z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
 2. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:

1)       systematycznie informują rodziców/opiekunów prawnych o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w Przedszkolu, zapoznają rodziców/opiekunów prawnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności,

2)     informują rodziców/opiekunów prawnych o sukcesach i kłopotach dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

3)     zachęcają rodziców/opiekunów prawnych do współdecydowania w sprawach Przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 1. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców/opiekunów prawnych do:

1)   znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,

2)   uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

3)   uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

4)   wyrażania i przekazywania nauczycielowi i Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola,

5)   wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.

4.Nauczyciele zapoznają rodziców/prawnych opiekunów z ich obowiązkami wobec Przedszkola, do których należą:

1)     przestrzeganie niniejszego statutu oraz innych dokumentów wewnętrznych Przedszkola, w tym standardów jakości pracy Przedszkola,

2)     zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce oraz strój,

3)     respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

4)     przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

5)     przyprowadzanie do Przedszkola tylko zdrowych dzieci,

6)     terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,

7)     informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,

8)     niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych u dziecka.

§ 29

 1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są
  w Przedszkolu co najmniej raz w roku szkolnym lub częściej – na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub nauczycieli.
 2. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami/prawnymi opiekunami to:

1)     zebrania grupowe,

2)     godziny otwarte, podczas których udzielane są zainteresowanym rodzicom/prawnym opiekunom informacji na temat postępów i zachowania dzieci,

3)     konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielami, specjalistami,

4)     zajęcia otwarte,

5)     warsztaty dydaktyczno-wychowawcze z rodzicami/prawnymi opiekunami,

6)     edukacyjne zebrania rodziców/prawnych opiekunów z pracownikami pedagogicznymi lub  specjalistami,

7)     udział w uroczystościach przedszkolnych, festynach, itp.

§ 30

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 2.  Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 5. Szczegółowe zadania pracowników obsługi i administracji określają zakresy obowiązków ustalone przez Dyrektora Przedszkola.
 6. Odmowa przyjęcia przygotowanego przez Dyrektora przydziału czynności, uprawnień i odpowiedzialności jest równoznaczna z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem w trybie ustawy – Kodeks Pracy.

 

Rozdział IX

Wychowankowie Przedszkola, prawa i obowiązki

§ 31

 1. 1.       Do Przedszkola uczęszczają dzieci, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko  kończy 3 lata, do końca  roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. 2.     W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. 3.     W przypadku posiadania wolnych miejsc, do Przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 32

 1. 1.     Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, określone w ustawie
  Prawo oświatowe i rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy.
 2. 2.     Rekrutacja odbywa się w terminach określonych do końca stycznia danego roku przez organ prowadzący Przedszkole.
 3. 3.     Organ prowadzący Przedszkole do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria, które są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
 4. 4.     Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

§ 33

Dzieci uczęszczające do Przedszkola korzystają ze wszystkich praw określonych w przepisach, a w szczególności
z prawa do:

1)     warunków zapewniających im bezpieczeństwo i właściwą opiekę,

2)     prawidłowo zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno- opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3)     ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4)     akceptacji ich osoby,

5)     ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

6)     życzliwego i podmiotowego traktowania,

7)     partnerskiej rozmowy na każdy temat,

8)     indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,

9)     aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

10)    przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić.

§ 34

Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma obowiązek:

1)      poszanowania mienia w Przedszkolu,

2)     przestrzegania ogólnoprzedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego.

§ 35

 1. Dyrektor Przedszkola może w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków Przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
 2. Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w następujących przypadkach:

1)     zalegania z odpłatnością za Przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych,

2)     nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłaszanie tego faktu do Przedszkola,

3)     ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców/opiekunów prawnych współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu, np. podjęcia terapii, brak współpracy z poradnią specjalistyczną lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji,

4)     rodzice/opiekunowie prawni zataili informacje o stanie zdrowia dziecka, uniemożliwiające prawidłowy proces wychowania i kształcenia,

5)     nieprzestrzegania przez rodziców/prawnych opiekunów postanowień niniejszego statutu lub innych przepisów wewnątrzprzedszkolnych.

§ 36

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. Organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się Dyrektor Przedszkola.

2. Pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Współpracują z rodzicami/prawnymi opiekunami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi przedszkolami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu realizowana jest:

a) w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem,

b) poprzez zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli i specjalistów,

c) poprzez zajęcia rozwijające uzdolnienia (dla dzieci szczególnie uzdolnionych),

d) poprzez zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), logopedyczne (dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych), rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym) i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym(dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola),

e) w formie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych (objęcie dziecka zindywidualizowana ścieżką wymaga opinii publicznej poradni),

f) w formie porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń – dla rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli.

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 36

1. Uchwalenia nowego Statutu lub wprowadzenie zmian do obecnego, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola, należą do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Przedszkole może prowadzić działalność na zasadzie określonej odrębnymi przepisami.

4. Działalność Przedszkola finansowana jest przez:

a) rodziców/prawnych opiekunów w formie opłat za pobyt wykraczający poza podstawę programową dziecka w Przedszkolu,

b) dotacje gminy,

c) darowizny sponsorów na rzecz Przedszkola,

d) środki przeznaczone przez organ prowadzący.

5. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków organizacji przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników administracyjnych i obsługowych.

6. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności przedszkolnej.

7.  Tryb postępowania skargowego:

a) kwestie nie rozstrzygnięte polubownie mogą stać się przedmiotem skargi sformułowanej na piśmie,

b) organem Przedszkola właściwym do rozpoznania przedmiotu i zasadności skargi jest Dyrektor Przedszkola,

c) czas przewidziany do udzielenia odpowiedzi regulowany jest przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

8. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne
z postanowieniami niniejszego statutu.

Statut wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017r.

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać