Kryteria rekrutacji 2024-2025

Dodano: 19.02.2024 Przez: Admin

Poniżej kryteria rekrutacyjne w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

 

Lp. Kryterium Wartość 

kryterium 

w punktach

Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium

1. Rodzic samotnie wychowujący dziecko lub oboje rodzice wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 5 pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
2. Kandydat posiada rodzeństwo kontynuujące od września 2024 r. edukację przedszkolną w Przedszkolu
z Oddziałami Integracyjnymi Tęczowa Kraina w Goleniowie.
5 dziennik zajęć oddziału
przedszkolnego
3. Kandydat w roku kalendarzowym 2024 kończy 3 lub 4 lata. 5 wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola
4. Kandydat uczęszczał w roku szkolnym 2023-2024 do Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina. 15 Zaświadczenie o uczęszczaniu
5. Kandydat jest dzieckiem pracownika Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowa Kraina” 20 Zaświadczenie o zatrudnieniu
6. Przeciętny miesięczny dochód, o którym mowa w art. 131 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe, z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, na osobę
w rodzinie kandydata:
Pisemne oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata
w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2020, poz.111).

 

         

           1

  1. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie kandydata, punkty ustala się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
 

           max

           0,999

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać