Kryteria rekrutacji 2023-2024

Dodano: 01.03.2023 Przez: Admin

Poniżej kryteria rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024

 

Lp.

Kryterium

Wartość

kryterium

w punktach

Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko lub oboje rodzice wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

5

pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

2.

Kandydat posiada rodzeństwo kontynuujące od września 2023r. edukację przedszkolną w Przedszkolu
z Oddziałami Integracyjnymi Tęczowa Kraina w Goleniowie.

5

dziennik zajęć oddziału
przedszkolnego

3.

Kandydat uczęszczał w roku szkolnym 2022-2023 do Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina.

15

Zaświadczenie o uczęszczaniu

4.

Przeciętny miesięczny dochód, o którym mowa w art. 131 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe, z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, na osobę
w rodzinie kandydata:

Pisemne oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata

 

w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2020, poz.111).

 

1

 

 

a) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie kandydata, punkty ustala się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

 

max

0,999

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

26

 

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać